:
 :
 :
:
:
 :
 :
 :
 :
 :


 : :

 , Golden Middle9002
EC98
6BK4
6CC41
6CC42 / 2C51 / 396A / 6385
5670
12BH7
6N7GT
6SN7GT
6SL7GT
6AS7G / 6080 / 7802
12AU7
12AX7
ECC81
ECC82
ECC83S JJ
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88 / 6DJ8
E88CC
E88CC JJ
ECC35EF95 / 6F32 / 6AK5, 6AK5W / 5654
EF96
EF 86
67 / 6F10
6AU6 / EF94
6F36
E180F
EF184
EF93 / 6F31
EF1836AQ5 / EL90
EL41
EL84, EL84M
EL86
EL82 / 6DY5
6CA7
EL36
EL500


5U4G
5Z4G
6X4
6Z31ECF80
ECF82
ECL82 / 6BM8
ECL84
ECL85
ECL86
ECH81EY81
6AL3 / 6V3A
EY500
91
EY83
6U8
JJ ELECTRONIC ()

 ECC81 JJ ELECTRONIC ECC81 JJ

 ECC82 JJ ELECTRONIC ECC82 JJ

 ECC83S JJ ELECTRONIC ECC83S JJ

  E88CC JJ ELECTRONIC E88CC JJ

 ECC99 JJ ELECTRONIC ECC99 JJ

 6L6GC JJ ELECTRONIC 6L6 JJ

 EL34 JJ ELECTRONIC EL34 JJ

 E34L JJ ELECTRONIC E34L JJ

 KT88 JJ ELECTRONIC KT88 JJ

 6550 JJ ELECTRONIC 6550 JJ

 GZ34S JJ ELECTRONIC GZ34 JJ             

 300B JJ 300B JJ